VON POLL REAL ESTATE

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της von Poll Immobilien GmbH

§ 1 ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις («AGB») ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μεσιτείας, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της von Poll Immobilien GmbH, Feldbergstraße 35, 60323 Φρανκφούρτη αμ Μάιν («von Poll Immobilien GmbH» ή «εμείς») και των πελατών της. Οι πελάτες μπορούν να είναι καταναλωτές, καθώς επίσης επιχειρηματίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η αρσενική μορφή στον χαρακτηρισμό, αυτό πραγματοποιείται μόνο για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας. Όλοι οι χαρακτηρισμοί ισχύουν εξίσου για όλα τα φύλα.

§ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σε περίπτωση σύναψης κύριας σύμβασης που ενεργοποιεί προμήθεια, ο πελάτης λαμβάνει από την von Poll Immobilien GmbH, Feldbergstraße 35, 60323 Φρανκφούρτη αμ Μάιν, ένα τιμολόγιο προμήθειας και μπορεί πρώτα να το αποπληρώσει. Οι τραπεζικοί σύνδεσμοι της von Poll Immobilien GmbH έχουν ως εξής: Frankfurter Sparkasse, IBAN: DE18 5005 0201 0200 1112 05, BIC: HELADEF1822, Nassauische Sparkasse, IBAN: DE93 5105 0015 0159 0152 54, BIC: NASSDE55XXX, Commerzbank, IBAN: DE21 5004 0000 0700 8303 00, BIC: COBADEFFXXX; Deutsche Bank, IBAN: DE09 5007 0024 0013 4510 00, BIC: DEUTDEDBFRA; Mainzer Volksbank, IBAN: DE19 5519 0000 0871 4090 66, BIC: MVBMDE55XXX; Hamburg Commercial Bank AG, IBAN: DE16 2105 0000 1001 4386 27, BIC: HSHNDEHH. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι νομικές διατάξεις.

§ 3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται από εμάς έχουν καθοριστεί αποκλειστικά για τους πελάτες μας, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα μεταβίβασής τους χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας. Σε περίπτωση παράβασης από την πλευρά του πελάτη, ο τελευταίος ευθύνεται για την αποζημίωση.

§ 4 ΕΥΘΥΝΗ

Τονίζουμε ότι οι πληροφορίες αντικειμένων, τα έγγραφα, τα σχέδια κλπ. που μεταβιβάζονται από εμάς προέρχονται από άλλα μέρη (π.χ. πωλητής ή εκμισθωτής). Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση ή ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων. Εναπόκειται επομένως στους πελάτες μας να εξετάσουν τις ληφθείσες πληροφορίες αντικειμένων και τα στοιχεία ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Για κάθε ακούσια πρόκληση ζημίας, η von Poll Immobilien GmbH ευθύνεται μόνο σε περίπτωση αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας διαμορφώνει τη σύμβαση και στην οποία βασίζεται ο πελάτης, καθώς περιορίζει τις τυπικές για τη σύμβαση και προβλεπόμενες ζημίες. Αυτό δεν ισχύει για ζημίες που προέρχονται από απώλεια ζωής, σωματικό τραυματισμό ή προσβολή της υγείας ούτε σε περιπτώσεις υποχρεωτικής ευθύνης, ειδικά στην περίπτωση ανάληψης εγγύησης.

§ 5 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Υπόδειξη για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 14 Παράγραφος 1 Διάταξη περί διαδικτυακής επίλυσης διαφορών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/ μία πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών (OS). Δεν είμαστε διατεθειμένοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών. Δεν συμμετέχουμε επίσης σε διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών σχετικά με καταναλωτικά ζητήματα σύμφωνα με την § 36 του νόμου περί επίλυσης διαφορών καταναλωτών.http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nous ne sommes ni disposés à ni tenus de participer à une procédure de règlement des litiges. Nous ne participons pas non plus à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation conformément à l’article 36 de la loi sur le règlement des différends en matière de consommation (VSBG).

§ 6 ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εάν ο πελάτης μας είναι πωλητής, όπως αυτό ορίζεται στον Εμπορικό Κώδικα, ένα νομικό πρόσωπο του δημόσιου δικαίου ή ειδικό ταμείο του δημοσίου δικαίου, η αποκλειστική δωσιδικία ανήκει στη Φρανκφούρτη αμ Μάιν. Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο. Αυτή η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου ισχύει για τους καταναλωτές μόνο στον βαθμό που δεν ανακαλείται η προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας, όπου διαμένει μόνιμα ο καταναλωτής.

§ 7 ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Εάν ορισμένες διατάξεις της παρούσας σύμβασης είναι ή γίνουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί.

Change Color