VON POLL REAL ESTATE

Algemene Verkoopvoorwaarden van de firma von Poll Immobilien GmbH

§ 1 GELDIGHEIDSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden („AVV“) gelden voor alle makelaarsovereenkomsten die tussen de firma von Poll Immobilien GmbH, Feldbergstraße 35, D-60323 Frankfurt am Main („von Poll Immobilien GmbH“ of „wij“), en haar klanten gesloten worden. Klanten kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Voor zover bij de omschrijving de mannelijke vorm gebruikt wordt, gebeurt dit louter omwille van een betere leesbaarheid. Al de omschrijvingen gelden voor alle geslachten in dezelfde mate.

§ 2 PROVISIEFACTUUR

In geval van de sluiting van een met een provisie gepaard gaande hoofdovereenkomst ontvangt de klant uitsluitend van de firma von Poll Immobilien GmbH, Feldbergstraße 35, D-60323 Frankfurt am Main, een provisiefactuur en kan hij met delgend karakter alleen aan eerstgenoemde betalen. De bankgegevens van de firma von Poll Immobilien GmbH luiden als volgt: Frankfurter Sparkasse, IBAN: DE18 5005 0201 0200 1112 05, BIC: HELADEF1822; Nassauische Sparkasse, IBAN: DE93 5105 0015 0159 0152 54, BIC: NASSDE55XXX; Commerzbank, IBAN: DE21 5004 0000 0700 8303 00, BIC: COBADEFFXXX; Deutsche Bank, IBAN: DE09 5007 0024 0013 4510 00, BIC: DEUTDEDBFRA; Mainzer Volksbank, IBAN: DE19 5519 0000 0871 4090 66, BIC: MVBMDE55XXX. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

§ 3 GEHEIMHOUDING

Alle door ons verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend voor onze klanten bestemd en mogen door hen alleen met onze voorafgaande toestemming doorgegeven worden. Bij opzettelijke inbreuken vanwege de klant staat deze borg voor schadevergoeding.

§ 4 AANSPRAKELIJKHEID

Wij vestigen er de aandacht op dat de door ons doorgegeven informatie over panden, documenten, plannen etc. van de andere partij (bv. verkoper resp. verhuurder) afkomstig zijn. Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens kunnen wij daarom niet instaan of aansprakelijk gesteld worden. Het is dan ook aan onze klanten om de daarin vermelde informatie over panden en gegevens op hun juistheid en volledigheid te controleren. Bij elke licht nalatig veroorzaakte schade is de firma von Poll Immobilien GmbH alleen aansprakelijk in geval van niet-nakoming van een contractuele verplichting, wier nakoming essentieel deel uitmaakt van de overeenkomst en waarop de klant mag rekenen. Bovendien is deze aansprakelijkheid beperkt tot de aan de overeenkomst eigen en voorzienbare schade. De aansprakelijkheid geldt noch bij schade voortvloeiende uit schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid noch in gevallen van dwingende aansprakelijkheid en in het bijzonder niet in het geval van verlening van een garantie.

§ 5 CONSUMENTENTIPS VOOR HET BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

Opmerking over de onlinegeschillenbeslechting krachtens art. 14 lid 1 ODR (verordening betreffende de beslechting van consumentengeschillen): de Europese Commissie stelt op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor de onlinegeschillenbeslechting ter beschikking. Wij zijn niet bereid of verplicht, aan een geschillenbeslechtingsprocedure deel te nemen. Wij nemen ook niet deel aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van consumentenzaken krachtens § 36 VSBG (Duitse wet betreffende geschillenbeslechting met consumenten).

§ 6 RECHTSGEBIED / TOEPASSLIJK RECHT

Gaat het ook bij onze klant om een handelaar in de zin van het HGB (Duits Wetboek van Koophandel), een publiekrechtelijk rechtspersoon of een openbaar lichaam, dan is uitsluitend Frankfurt am Main het rechtsgebied. Duits recht is van toepassing. Deze rechtskeuze geldt bij consumenten slechts voor zover de verleende bescherming niet ingetrokken wordt door dwingende bepalingen van het recht van de lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, waar de consument zijn vaste verblijfplaats heeft.

§ 7 SLOTBEPALING (SALVATORISCHE CLAUSULE)

Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed.

Change Color